Úskalí topné sezóny

požár sazíLetošní topná sezóna právě začíná a všichni víme a možná se i strachujeme, jak náročná bude. Nedostupnost nebo vysoké ceny paliv jsou smutnou realitou a mohou vést k tomu, že mnohé donutí topit vším, co se dá spálit. Užívání tepelných spotřebičů má svá pravidla a jejich nedodržení by mohlo vést ke způsobení požáru, přičemž mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří nesprávná obsluha topidel, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či instalace topidla. Nesmí se však zapomínat ani na řádný stav komínů a kouřovodů, kterými jsou odváděny ze spalovacího prostoru topidel zplodiny hoření. Rádi bychom Vám proto připomněli zásady bezpečného provozování tepelných spotřebičů, ať už jsou to elektrická topidla, plynové kotle či kotle na tuhá paliva.
Podrobnosti používání tepelných spotřebičů a komínů a kouřovodů upravuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně.
Konkrétně v § 42 „Tepelné spotřebiče“ takto:

 1. Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, zejména starší výroby, u kterých není k dispozici původní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, případně obsluhu) se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.
 2. V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků – například ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
 3. Při používání tepelných spotřebičů na pevná paliva se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

A v § 43 ,,Komíny a kouřovody“ takto:

 1. Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanovených vyhláškou č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
 2. V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Vyhláška č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, stanovuje způsob čištění, kontroly
a revize spalinové cesty a také lhůty pro jednotlivé druhy paliv připojených spotřebičů.

spalinove_cesty

Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.
Pro zajištění bezpečného provozu tedy zjednodušeně platí desatero bezpečnostních zásad při používání topidel:

 1. Umístění topidla – podle druhu prostoru je nutno správně zvolit i druh topidla.
 2. Připojení topidla – pro správnou funkci je potřebné i jeho odborné připojení.
 3. Dostatečný přívod vzduchu – každé topidlo potřebuje je své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu.
 4. Odvod spalin – spaliny je třeba bezpečně odvést od topidla do volného prostoru-většinou komínu. Správné připojení odvodu spalin od topidla podléhá revizi komínu, popřípadě posouzení kouřové cesty.
 5. Používání předepsaného paliva – každé topidlo je používáno na určitý druh paliva, jeho používání je nutné dodržovat
 6. Dodržování bezpečnostních vzdáleností – každé topidlo by mělo mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.
 7. Nehořlavé a izolační podložky – uplatňuje se zejména u topidel na tuhá paliva, problematiku řeší ČSN 06 1008
 8. Dodržování návodů k obsluze – ke každému topidlu dodává výrobce návod k obsluze, je třeba se seznámit a dodržovat stanovené zásady
 9. Používat schválená topidla – výrobce garantuje správnou a bezpečnou funkci, nejsou dovoleny žádné domácí úpravy
 10. Pravidelné čištění komínů – problematiku řeší vyhláška č. č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Přesto v případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami, jste, dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, povinni bezodkladně oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonáváte nebo v prostorách které vlastníte nebo užíváte.
Pokud dojde k požáru, snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí. Případný požár co nejdříve oznamte hasičskému záchrannému sboru na známou tísňovou linku 150 nebo 112. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme úspěšnou topnou sezónu.
nprap. Ing. Eva Holá, HZS MSK

Comments are closed.