Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023

PO očima děí

 • Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS). Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18 let

  v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, skautské oddíly apod.).

 • Soutěž organizuje Ústřední odborná rada prevence SH ČMS, prostřednictvím Okresní a Krajské odborné rady prevence SH ČMS ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže, prostřednictvím Okresní a Krajské rady mládeže. Spolupráce ostatních odborných rad se tímto nevylučuje.
 • Soutěž je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2022/2023.

Soutěž je organizována pro zařízení:

 • školská – mateřské školy; základní školy; základní umělecké školy; školy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů); gymnázia; střední školy; střední odborná učiliště;
 • mimoškolská – DDM, sbory dobrovolných hasičů, skautské oddíly apod.

Soutěž má tři části:

   literární
   výtvarná
   zpracování za pomoci digitálních technologií

Obsahové zaměření tématu pomoci digitálních technologií pro rok 2023: „HASIČ A KOMÍNY“

Termín odevzdání prací: do 20. března 2023

Další podrobné informace včetně přihlášky naleznete v odkazovaném dokumentu.

Comments are closed.